Co je CPSSU?

Autor: Petr Just, Téma: CPSSU, Vydáno dne: 11. 02. 2003

Česko-slovenská unie studentů politických věd (Czech-Slovak Political Science Students\' Union) je dobrovolné nepolitické sdružení studentů politických věd a mezinárodních vztahů, příbuzných a blízkých oborů a ostatních zájemců o tuto oblast. Klademe si za cíl zvyšovat znalosti členů naší organizace, ale i širší veřejnosti. Chceme také podporovat zájemce o studium politologie a mezinárodních vztahů. Řada členů CPSSU působí v České společnosti pro politické vědy (ČSPV) či Slovenskom združení pre politické vedy (SZPV). Čestný člen CPSSU doc.PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. zasedá od roku 2003 v Předsednictvu ČSPV a Central European Political Science Association a od jara 2005 je děkanem Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Na mezinárodním poli spolupracujeme mimo jiné s Centrem mladých diplomatů (Warsawa, Krakow, PL), Fórem pro mezinárodní spolupráci (Nitra, SK), EFPOLITem (Banská Bystrica, SK) a Středoevropskou iniciativou mládeže (Budapest, HU), se kterými jsme v roce 2001 založili Konfederaci visegrádské mládeže. V rámci této spolupráce se podílíme na mnoha projektech, z nichž nejvýznamnějším je publikace Visegrad Yearbook. V období březen 2003 až duben 2004 byla CPSSU předsednickou organizací konfederace. V srpnu 2003 byla CPSSU přijata za řádného člena Mezinárodní asociace studentů politických věd - IAPSS (International Association For Political Science Students).

Do čela CPSSU je na jeden rok Valnou hromadou volen předseda CPSSU. V současnosti jím je Tomáš Lapáček. Valná hromada volí také Radu CPSSU, jež má v současnosti mimo předsedy další čtyři volené členy: Daniel Bagge (informace a public relations), Jaromír Baxa (finance, hospodaření a fund-raising), Martina Nováková (vnitřní záležitosti) a Radek Urban (vnější vztahy). Revizní komise ve složení Jan Honomichl, Pavol Minárik a Michal Trojan kontroluje hospodaření s finančními prostředky CPSSU.

Členové CPSSU mohou v místě svého studia zakládat akademické spolky, které mají vlastní samosprávu a finanční zdroje. V současné době fungují v rámci unie tři akademické spolky: při Univerzitě Karlově v Praze (předseda Martin Stoila), při Univerzitě Mateja Bela v Banskej Bystrici (předseda Ján Matis) a při Západočeské univerzitě v Plzni (předseda Jindřich Čermák). Předsedové spolků jsou z titulů svých funkcí nevolenými členy Rady CPSSU.

Pro realizaci dlouhodobých projektů CPSSU mohou členové zakládat pracovní skupiny či sekce. Pracovní skupina Visegrad se podílela na přípravě IV. Konference visegrádské mládeže, která proběhla v Praze ve dnech 18. až 24. dubna 2004. Konferenci organizovala CPSSU společně se Studentským fórem 2000 a Asociací pro mezinárodní otázky.

Výběr akcí, které jsme od roku 1998 uspořádali nebo kterých jsme se zúčastnili naleznete v sekci Archív.

Vladislav Šimák, Petr Just
aktualizováno: prosinec 2005