www.cpssu.org
Dnešní datum: 20. 11. 2019   Czech-Slovak Political Science Students' Union  
kulatý roh  Hlavní menukulatý roh
Hlavní stránka

Analýzy a komentáře

Osobnosti
Politické ideologie
Volby a strany
Volby v ČR a SR

Archiv článků

E-knihovna
Linky
Satira


kulatý roh  CPSSUkulatý roh
AKTUALITY
Co je CPSSU?
Kdo je kdo v CPSSU
Kontakty

Archiv akcí
Soustředění CPSSU
CPSSU v médiích

Partneři CPSSU
Dokumenty CPSSU
Akademické spolky
Historie CPSSU

CPSSU

* Výroční zpráva 2003

Vydáno dne 17. 12. 2003 (4013 přečtení)

Vážené kolegyně a kolegové,

blíží se Valná hromada CPSSU a Rada Vám předkládá pravidelnou Výroční zprávu o činnosti naší organizace. Jak jste jistě zaznamenali, došlo k třem podstatným změnám:
1.) Je to poprvé v historii CPSSU, co Vám je zhodnocení činnosti za uplynulý předkládáno v písemné podobě.
2.) Zprávu dostáváte s dostatečným předstihem před konáním Valné hromady. Měla by Vám poskytnout základ pro diskusi, ve které by se měla zhodnotit dosavadní práce a ze které by měly vzejít cíle pro další období.
3.) Rovněž poprvé je Vám tato zpráva předkládána jako komplexní materiál zahrnující všechny aspekty fungování CPSSU. Nedostanete tedy již separátní zprávy zabývající se například financováním, aktivitami či vnitřním rozvojem. Vše najdete na následujících stránkách.

Vzhledem k tomu, že je Vám zpráva předkládána s předstihem, nejsou v ní zahrnuty aktivity, které se uskuteční v období mezi uzávěrkou této zprávy a Valnou hromadou. Dodatek ke zprávě, obsahující zhodnocení tohoto období, Vám bude poskytnut přímo na Valné hromadě. Tato zpráva bude obsahovat zhodnocení činnosti ke dni 31. října 2003.

Prosím, věnujte této zpráve velkou pozornost. Těším se na plodnou diskusi na Valné hromadě dne 17. listopadu 2003.

Petr Just
předseda CPSSU
V Banskej Bystrici, 5. listopadu 2003

1. VNITŘNÍ STRUKTURA CPSSU

1.1. Členská základna

CPSSU měla k 31.12.2002 celkem 16 řádných a 3 mimořádné členy. Údaj o řádných členech byl odvozen od skutečnosti, kdo zaplatil členské příspěvky. Bohužel toto číslo bylo spíše teoretické, zdaleka se neztotožňovalo s počtem lidí, kteří se do práce CPSSU aktivně zapojili nebo kteří se o aktivity CPSSU třeba jen zajímali. V dubnu 2003 byla provedena komplexní přeregistrace všech, kteří vstoupili do CPSSU před 1.12.2002. Důvodem bylo zjistit reálný stav „lidských zdrojů“ CPSSU. Do CPSSU se v roce 2003 po delší či kratší přestávce vrátily 2 členky, naopak 6 členů své členství dočasně pozastavilo, většinou z důvodu studijního pobytu v zahraničí. Velmi rádi je po návratu ze zahraničí uvidíme zpět mezi námi.

Jednou z klíčových událostí tohoto roku, o které bude ale ještě řeč na Valné hromadě, byla decentralizace CPSSU. Z organizace, která doposud působila pouze v Praze se během roku 2003 stal nejenom celonárodní, ale dokonce mezinárodní subjekt. V září 2003 vznikl Akademický spolek CPSSU v Plzni, v říjnu 2003 byla zahájena příprava vzniku spolku CPSSU při Univerzitě Mateje Bela v Banskej Bystrici. Proces přistoupení banskobystrické organizace by měl být oficiálně dokončen krátce před Valnou hromadou. Aktuální informaci o banskobystrické organizaci proto dostanete až na Valné hromadě.

Rozšíření CPSSU se pochopitelně projevilo i ve velikosti členské základny. Aktuální počet řádných i čestných členů CPSSU Vám bude oznámen až na Valné hromadě, protože v plzeňské a banskobystrické organizaci se dosavadní počty členů pravděpodobně ještě rozšíří.

1.2. Rada CPSSU

Rada CPSSU (dále jen „Rada“), pracující ve funkčním období 1. ledna až 31. prosince 2003, byla zvolena na Valné hromadě dne 16.12.2002 ve složení: Petr Just (předseda), Andrej Nosko (P.R.), Pavla Nová (finance), Martin Oravec (vnější vztahy) a Vladislav Šimák (vnitřní záležitosti). Rada na svém prvním zasedání 9. ledna 2003 zvolila A. Noska a P. Novou místopředsedy. V průběhu roku doznalo složení Rady změnu v důsledku odchodu 2 radních do zahraničí. Andreje Noska nahradil ve funkci člena Rady pro P.R. a informace Martin Suchánek, vnější vztahy převzala po Martinu Oravcovi Malvína Hladká.

Rada pracovala velmi intenzivně a zabývala se praktickými věcmi každodenního fungování CPSSU. Do uzávěrky Výroční zprávy se sešla celkem devětkrát, desáté zasedání Rady se uskuteční těsně před Valnou hromadou. Rada tak splní podmínku vyplývající ze Stanov, aby se sešla nejméně desetkrát za rok. Přehled zasedání Rady CPSSU v roce 2003: 9.1.2003, 21.1.2003, 5.2.2003, 3.3.2003, 9.4.2003, 7.5.2003, 11.9.2003, 29.9.2003, 20.10.2003.

Několika zasedání Rady se zúčastnili také někteří řadoví členové CPSSU a hosté. Od září 2003 se zasedání účastnil jako stálý host místopředseda plzeňského spolku CPSSU Pavel Netolický.

1.3. Revizní komise

Na Valné hromadě dne 16.12.2002 byla zvolena tříčlenná Revizní komise ve složení Jakub Lunter, Martin Suchánek a Gita Vašíčková. M. Suchánkovi zaniklo členství v RK po jeho zvolení do Rady CPSSU, J. Lunterovi odjezdem do zahraničí a dočasným pozastavením členství v CPSSU. Do uzávěrky této zprávy nebyla ze strany RK ani žádného jejího člena vznesena jakákoli připomínka k hospodaření CPSSU.

1.4. Pracovní skupiny

Častým tématem hovorů o práci CPSSU byla otázka zakládání pracovních skupin či sekcí. Rada se po celou dobu klonila k názoru, že by nebylo vhodné zakládat jakékoli skupiny, které by až následně hledaly smysl své existence. Rada podpořila vznik pracovních skupin k určitým konkrétním projektům či akcím. Takto vzniklo například původně nezamýšlené uskupení lidí, kteří se za CPSSU podíleli na projektu „Visegrad Yearbook 2003“. Pracovní skupina „Visegrad“ také tvořila základ týmu připravujícího IV. Konferenci visegrádské mládeže.

1.5. Neformální setkávání

Neformální setkávání členů, příznivců, sympatizantů a spolupracovníků CPSSU se staly v tomto roce poměrně populární, byť za rok 2003 proběhly jen 3 – 7.1.2003, 13.3.2003 a 23.4.2003. Mezi aktivity z oblasti neformálních setkávání lze zařadit i návštěvu Plzně (14.5.2003), která se uskutečnila na pozvání našeho čestného člena a vedoucího katedry politologie a sociologie Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity Ladislava Cabady.

2. AKTIVITY CPSSU

S výjimkou prvního období CPSSU (cca v letech 1998–2000) byla vždy největší slabinou fungování naší organizace pasivita většiny členské základny. Ačkoli se tento rok podařilo zapojit do práce o něco málo více lidí než v předchozích letech, celkový stav zůstal bohužel stále velmi neuspokojivý. Neuspokojivá však není jen pasivita většiny členské základny, ale také komunikační ignorování. Na Valné hromadě si budeme muset velmi vážně probrat tyto věci a očekávám, že se každý vyjádříte ke svému zapojení do aktivit CPSSU. Proto je zbytečné rozepisovat se o tom nějak podrobněji.

Přehled akcí a projektů, které CPSSU pořádala, spolupořádala či se jich aktivně účastnila (stav k 31.10.2003):
1.-31.1.2003 - projekt Visegrad Yearbook 2003 (pokračování z roku 2002)
6.2.2003 - konference Visegrádská skupina a bezpečnost (Praha)
19.-23.2.2003 - přípravné setkání k III. Konferenci visegrádské mládeže (Vernár, Poprad)
5.-6.3.2003 - konference Česko-slovenské vztahy: 10 let po rozdělení federace (Brno)
12.3.2003 - diskuse Československo: osud nebo omyl? (Praha)
17.-24.3.2003 – III. Konference visegrádské mládeže (Bratislava, Banská Bystrica)
25.3.2003-nyní - příprava IV. Konference visegrádské mládeže (Praha)
16.4.2003 - diskuse Válka v Iráku a její důsledky pro region (Praha)
29.4.2003 - konference Vzdělávací systémy zemí visegrádské čtyřky (Praha)
15.5.-22.6.2003 - výstava plakátů OSN For a Better World (Praha)
16.-18.5.2003 – International Book Fair - Visegrad Saloon (Varšava)
2.6.2003 – setkání velvyslance R. Cibriána se zástupci studentů Univerzity Karlovy (Praha)
19.6.2003 – prezentace neziskových organizací NGO Market (Praha)
5.-6.9.2003 – II. Kongres českých politologů (Praha)
6.9.2003 – Valné shromáždění České společnosti pro politické vědy (Praha)
1.10.2003-nyní – projekt Visegrad Yearbook 2004
31.10.2003 – konference Demokratické dědictví (Plzeň)

3. VNĚJŠÍ VZTAHY CPSSU

3.1. Konfederace visegrádské mládeže

CPSSU se i v roce 2003 aktivně podílela na činnosti Konfederace visegrádské mládeže, kterou v roce 2001 spoluzakládala. Na projektu „Visegrad Yearbook 2003“ pracovalo 8 členů CPSSU a 2 nečlenové. Na III. Konferenci visegrádské mládeže, která se uskutečnila ve dnech 17.-24. března 2003 v Bratislavě a Banskej Bystrici, převzala CPSSU roční předsednictví konfederace. Z tohoto titulu musí ve spolupráci s ostatními členskými organizacemi z České republiky uspořádat na jaře 2004 výroční konferenci.

Členství v konfederaci umožňuje CPSSU navazovat kontakty a spolupráci s obdobnými organizacemi ze Slovenska, Maďarska a Polska. Jmenovitě se jedná o Fórum pre medzinárodú spoluprácu (SK), Young Diplomats’ Center Warsaw, Young Diplomats‘ Center Cracow, Association of Fern Flower (PL), Central European Youth Initiative a Central European Student Partnership Organization (HU). Českou republiku dále v konfederaci zastupují Studentské fórum 2000 a Asociace pro mezinárodní otázky.

Pod hlavičkou konfederace se CPSSU podílela v dubnu 2003 na organizaci konference Vzdělávací systémy zemí visegrádské skupiny. Místopředseda CPSSU Andrej Nosko se v květnu 2003 zúčastnil visegrádské sekce Mezinárodního knižního veletrhu ve Varšavě, který spolupořádala naše polská partnerská organizace Centrum mladých diplomatů. Na začátku listopadu 2003 (po uzávěrce této zprávy) se zúčastní někteří naši členové víkendového semináře o postavení zemí Visegrádu v rámci střední Evropy, který proběhne v Maďarsku.

3.2. International Association for Political Science Students

CPSSU v roce 2003 požádala o členství v International Association for Political Science Students (dále jen „IAPSS“) a byla přijata za řádného člena. Vzhledem k tomu, že potvrzení o přijetí za člena jsme obdrželi prakticky několik dní před konáním výroční konference IAPSS ve Slovinsku, zůstali jsme tentokrát bez reprezentace. Doufám, že v příštím roce již na výroční konferenci pojedeme.

3.3. Domácí partneři CPSSU

CPSSU je kolektivním členem Sekce mladých při České společnosti pro politické vědy (ČSPV), několik členů je i individuálními členy ČSPV. Čestný člen CPSSU Ladislav Cabada byl na posledním Valném shromáždění ČSPV zvolen do předsednictva společnosti. V roce 2003 navázala CPSSU užší spolupráci s několika organizacemi, se kterými se podílela na organizování některých akcí a projektů. Kromě Studentského fóra 2000 a Asociací pro mezinárodní otázky, se kterými spolupracujeme i v rámci Konfederace visegrádské mládeže, se letos našimi partnery při pořádání akcí staly Vzdělávací centrum na podporu demokracie a sdružení Polis při Filosofické fakultě UK.

4. HOSPODAŘENÍ CPSSU A FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Struktura příjmů a výdajů za rok 2003:
stav pokladny CPSSU ke dni 31.12.2002: 2392,90 Kč
příjmy ke dni 31.10.2003: 1750,00 Kč
z toho členské příspěvky: 1750,00 Kč
výdaje ke dni 31.10.2003: 2871,50 Kč
z toho provozování internetových stránek: 2470,00 Kč
z toho poštovné: 157,00 Kč
z toho občerstvení na akce: 21,50 Kč
z toho správní a úřední poplatky: 50,00 Kč
z toho tisk a kopírování: 173,00 Kč
stav pokladny CPSSU ke dni 31.10.2003: 1271,40 Kč

Velkým problémem v oblasti financí zůstává velmi špatná platební morálka některých členů CPSSU. Je s podivem, že na konci roku ještě řada členů nezaplatila členské příspěvky za tento rok. Rada se rozhodla umožnit členům zaplatit členské příspěvky za rok 2003 ještě do 17.11.2003 do 10:00, tedy do začátku Valné hromady. Pokud některý z členů svoji povinnost nesplní, zanikne mu v souladu se Stanovami členství v CPSSU. Toto neplatí pro čestné členy a ty, kteří vstoupili do CPSSU po 1.9.2003.

5. OBLAST INFORMACÍ A PUBLIC RELATIONS

5.1. Internetové stránky

V únoru 2003 byly zprovozněny nové internetové stránky http://www.cpssu.org. Hlavním „motorem“ stránek byl Martin Oravec, kterému za to patří velký dík. O to hůře jsme nesli Martinův odjezd do dalekého zahraničí. Stránky byly koncipovány jednak jako prostor pro odbornou diskusi na různá témata a také jako možnost prezentovat své práce. To však bylo členy využíváno minimálně. Na Valné hromadě proto bude třeba velmi vážně dfiskutovat o tom, zda vůbec má smysl udržovat si vlastní stránky. S vlastními stránkami http://www.e-polis.cz přišli také naši noví kolegové z Plzně. Také zde je prostor pro publikační aktivity členů a doufám, že bude v dohledné době využíván.

Webové stránky CPSSU se staly mediálním partnerem výstavy plakátů OSN „For a Better World“, kterou uspořádalo Informační centrum OSN v Praze v prostorách Národního muzea (15.5.-22.6.2003). Výstavu otevřel předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan a zástupce generálního tajemníka OSN Joseph Verner Reed, CPSSU na vernisáži zastupovali předseda Petr Just, místopředsedkyně Pavla Nová a Malvína Hladká, která partnerství CPSSU s OSN zprostředkovala.

5.2. Public relations CPSSU, média o CPSSU

Významným počinem CPSSU v oblasti P.R. byla účast naší organizace na trhu neziskových organizací „NGO Market“, který dne 19. června 2003 uspořádalo v Národním muzeu v Praze Studentské Fórum 2000. Na prezentaci CPSSU se podíleli P. Just, M. Oravec, A. Nosko a J. Lunter. Zprávu z akce zveřejnila ve svém agenturním servisu Česká tisková kancelář (ČTK). Ve zprávě se objevila zmínka o CPSSU i o připravované konferenci visegrádské mládeže.

CPSSU vystupovala od konce března 2003 jako předsednická organizace Konfederace visegrádské mládeže a proto vyvíjela nejenom aktivity v oblasti prezentace sebe sama, ale také konfederace jako celku. O konfederaci, jejím vzniku, cílech a minulých, současných i budoucích aktivitách a projektech referoval místopředseda CPSSU pro P.R. Andrej Nosko na tiskové konferenci ve Varšavě dne 16.5.2003. Tiskové konference se zúčastnila všechna významná polská celostátní média.

Informace o diskusní akci Válka v Iráku a její důsledky pro region (kterou jsme společně se sdružením Polis uspořádaly 16.4.2003) byla zařazena do kalendáře očekávaných událostí zpravodajského servisu ČTK, který odebírá celá řada českých i zahraničních médií a institucí.

6. ZÁVĚR – VÝHLED DO BUDOUCNA

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že práce CPSSU v roce 2003 se v porovnání s rokem 2002 pohnula směrem k lepšímu, byť stále ještě máme mnoho problémů souvisejících především s pasivitou většiny členů. Došlo k decentralizaci a rozšíření členské základny, byly nastartovány nové projekty, navázána nová spolupráce s různými subjekty a probíhají intenzivní přípravy IV. Konference visegrádské mládeže. CPSSU však mohla letos udělat více, kdyby byla vůle a ochota více členů pořádat akce a spolupracovat na realizaci našich projektů. Na začátku tohoto roku nebyla situace CPSSU nijak růžová. Ačkoli se žádné tragické scénáře nenaplnily a CPSSU „přežila“, máme před sebou stále ještě hodně práce.

V první třetině příštího roku nás čeká poslední fáze příprav na IV. Konferenci visegrádské mládeže a následně její realizace (předběžný termín je stanoven na 18.-24. dubna 2004). Další třetinu roku (v lepším případě) zabere ještě vyúčtování konference. Dále bude za potřebí s přispěním nových lidí rozjet nové projekty a racionálně uvažovat o dalším možném decentralizování. Očekávám, že se více než doposud zapojíte do přípravy akcí a projektů a připomínám, že aktivita členů je (a i nadále bude) hlavním kritériem pro výběr našich zástupců na zahraniční akce.

Těším se na Valnou hromadu a na Vaše názory na dosavadní fungování CPSSU a výhledy do budoucna.

Petr Just
předseda CPSSU


Celý článek | Autor: Petr Just | Počet komentářů: 30854 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

kulatý roh  Anketakulatý roh
Čo je podľa vás dôvodom negatívneho postoja mnohých Európanov voči Spojeným štátom Americkým?

Neznalosť americkej kultúry
8053 (8053 hl.)
Rozdiel v bohatstve
4248 (4248 hl.)
Americká zahraničná politika
6131 (6131 hl.)
Iný dôvod (napr. história)
4138 (4138 hl.)
Neexistuje racionálny dôvod
4761 (4761 hl.)

Celkem hlasovalo: 27331
  (Starší ankety)


kulatý roh  Novinkykulatý roh
18.03.2007: Diskusie k článkom na cpssu.org
Po dlhšom čase opäť umožňujeme našim čitateľom diskutovať o článkoch na cpssu.org. Bohužiaľ staršie komentáre boli odstránené v rámci technického riešenia odstránenia tzv. spamu z našich diskusií. Upozorňujeme tiež prispievateľov, že maximálna dĺžka komentára je 10 000 znakov.

19.12.2006: PF 2007
Redakcia cpssu.org praje všetkým čitateľom príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov v novom roku 2007.

Zhrnutie roku 2006 si môžete prečítať v komentári Petra Justa.

31.10.2006: Projekt Ekonomie pro politology pokračuje
V akademickom roku 2006/2007 pokračujeme s projektom CPSSU Ekonomie pro politology, ktorý je zameraný na prakticky orientovanú výuku ekonómie pre študentov politólogie, mezinárodnych vzťahov a príbuzných oborov. Viac informácií nájdete v článku Ekonomie pro politology.

Od 14. 12. 2006 sledujeme návštevnosť cpssu.org:

Táto stránka bola vytvorená prostredníctvom redakčného systému phpRS.
Grafickú podobu pripravil Pavol Minárik